Tillbaka till Taekwondo

Nödvärnsrätt

Nödvärnsrätt – Brottsbalken 24 § 1

Grundläggande – Detta behöver alla kunna

För att nödvärn ska vara befogat ska följande villkor uppfyllas:

  1. Det ska förekomma ett angrepp
  2. Det ska vara aktuellt
  3. Försvaret ska vara nödvändigt

24 Kap. om allmänna grunder för ansvarsfrihet

1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

  1.  ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
  2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
  3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
  4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).

§ En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Lag (1994:458).

§ Om någon enligt 1–4 §§ detta kapitel har rätt att begå en annars straffbelagd handling, har var och en som hjälper honom samma rätt. Lag (1994:458).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.