Tillbaka till Gradering

Historia

Taekwondo

Taekwondo är en urgammal Koreansk kampkonst där du lär dig använda hela din kropp i självförsvarssyfte. I modern tid har Taekwondo växt till en utav världens största sporter. Det som präglar Taekwondo är den stora variationen av bentekniker som man lär sig använda som verktyg i kamp. Ändamålet med Taekwondo är att utvecklas som människa.

Taekwondo betyder ”foten och handens väg” och är uppbyggd av tre ord

                       Tae:              Fot

                      Kwon:         Hand

                      Do:              Konsten, metoden och mentala styrkans väg.

Taekwondo träning förbättrar koncentration, disciplin, respekt, ödmjukhet och stärkersjälförtroendet.
Den fysiska träningen utvecklar rörlighet, styrka och kondition.

Taegeuk – Den koreanska flaggan

Den sydkoreanska flaggan symboliserar mycket av österns filosofi, tankegångar och mystik. Symbolen och flaggan kallas Taegeuk. Det sägs att Taegeuk första gången fladdrade i vinden i augusti 1882. Det var vid denna tidpunkt som det upprättades ett traktat mellan Korea och Japan.

Cirkeln i mitten symboliserar Um-Yang. Den röda delen representerar yang, och symboliserar himlen. Den blå representerar um och jorden. Symbolen uttrycker dualismen i universum, där allting existerar utifrån en harmonisk balans mellan direkta motsatser. Sådana motsatser är t.ex. ljus och mörker, dag och natt, gott och ont. Det ena kan inte existera utan det andra.

De svarta ”trigrammen” i hörnen kallas gweer och är tagna från den gamla kinesiska klassikern ”Förvandlingarnas bok”. De hela linjerna (yang) och de brutna (um). I Taegeuk sätts de samman till åtta olika trigram som symboliserar de grundläggande begreppen i universum.

De fyra gweerna på flaggan symboliserar solens gång, världens fyra hörn och de fyra elementen enligt följande:

  • Nederst till vänster symboliserar elden och gryningen när solen går upp i öster.
  • Överst till vänster symboliserar himlen och mitt på dagen när solen står i söder.
  • Överst till höger symboliserar vattnet och skymningen när solen går ner i väster.
  • Nederst till höger symboliserar jorden och natten, dvs. då solen står i norr.

Tae betyder storhet och Geuk betyder evighet. Taegeuk betyder således den stora evigheten.

 

Palgwe – de åtta trigramen

De åtta ”trigrammen” ovan kallas tillsammans Palgwe.

Pal betyder åtta och ”trigram” heter gwe. Palgwe symboliserar helheten och de grundläggande begreppen i universum och på jorden. Varje gwe har sin också sin speciella betydelse. Med Palgwe som utgångspunkt har man skapat de åtta mönstren i Taegeuk systemet.

Kampkonstens uppkomst

Man kan inte med säkerhet säga var nutidens kampkonst uppstod. Kampkonsten har ut­ vecklats genom mänsklighetens historia, från instinktiva handlingar till de systematiska handlingar vi känner i dag. Det var inte enbart i de östasiatiska länderna som det fanns kampkonst. Exv. hade man i antikens Grekland en kampkonst som benämndes Panguracion.

Anledningen till att det ar de östasiatiska kampkonsterna som ar förhärskande idag, ar att dessa inte bara varit inriktade på det kroppsliga utförandet av tekniker, utan aven lagt stor vikt vid det andliga planet. Det gäller att uppnå harmoni mellan kropp och själ. Genom dessa andliga aspekter blev de asiatiska systemen helt suveräna till följd av utövarnas starka psyke och vilja. Tank bara på de japanska samurajernas järnvilja att aldrig ge upp. Denna anda existerar an idag hos många japaner.

Var kommer då denna mentala styrka från? Om man undersöker de vanligaste östasiatiska kampkonstformerna så finner man stora likheter med kinesisk filosofi.

Koreansk historia

Både Koreas och Japans kampkonster har sitt ursprung i Kina. Kina har alltid varit det största och förr aven det högst utvecklade landet i östern. Mycket av Koreas och Japans kulturer stammar från Kina.korea

Korea ar dock en mycket gammal nation. Enligt traditionen grundades det koreanska riket År 2333 f.Kr. av Tangan. Det var en märklig bastard, gud, björn och människa i en gestalt. Enligt sägnen regerade han detta första koreanska rike i 1500år. Detta första Korea fick namnet Chosun, ”landet där gryningens första skimmer ljusnar, Morgonstillhetens land”. (Chosun är än i dag landets namn på koreanska).

De äldsta skrivna källorna sträcker sig tillbaks till tiden för de Tre kungarikena Koguryo, Paekche och Shilla, åren 57 f.Kr. till 668 e.Kr. Dessa tre konungariken låg i ständiga strider med varandra, ända tills hela Korea för första gången enades under Shillas ledning 668 e.Kr. Shillas makt varade i nästan 300 År. Då tog det nordliga Koguryo över styret på hela halvön och behöll det tills landet invaderades av mongoler i början av 1200-talet.

Med hjälp från den kinesiske Ming kejsaren kom en ny dynasti, Yi-dynastin till makten Ar 1392. Under kinesisk överhöghet kom Yi-dynastins ledare att sitta vid makten i Korea anda fram till den japanska annexionen 1910.

Redan på 1870-talet ökade det japanska inflytandet i Korea och 1895 drev japanerna kineserna ur landet och tvingade kineserna att erkänna Koreas självständighet. Japans penetration av Korea, politiskt, militärt och ekonomiskt fortsatte och 1910 hade Japan helt införlivat Korea med det japanska riket.

I slutet av andra världskriget blev Korea befriat av de allierade. Enligt tidigare överenskommelse delade USA och Sovjet Korea i två ockupationszoner, norr och söder om den 38:e breddgraden.

1948 bildades i norr Demokratiska folkrepubliken Korea och i söder Republiken Korea.

Hwa-Rang-krigarna

Under tiden för de Tre kungarikenas ständiga strider upprättades i det minsta riket Shilla, av Kung Chin Heong ett slags religiös-militär sammanslutning för att kunna försvara landet på bästa sätt. Genom ytterst hård träning danades dessa unga män till elitkrigare. Det var dessa unga krigare som blev kallade Hwa-Rang (Samfundet Livets Blomstrande Väg).kung

Medlemmarna i denna orden var i flera avseenden förelöpare till det 13:e århundradets japanska krigarkast, samurajerna, med deras moraliska levnadsregler och religiösa livsfilosofi – i viss grad kan de också jämföras med medeltidens riddare i Europa.

I det minsta av de tre rikena, Shilla, utvecklades Hwa-Rang, elitkrigarna som gav Shit/a herraväldet över de tre kungarikena i 300 år.

Förbundets medlemmar genomgick en tioårig studieperiod där dessa unga män förutom militär strategi och vapenbruk även tränades i vapenlös kamp, Soo Bak. Också statskunskap och buddhismens ideal blev inpräntade av landets bästa munkar, lik­ som respekten för de svaga och de små. Dess medlemmar blev omtalade som ”samhällets stöd och blomman av landets ungdom”.

Genom att kombinera den hårda fysiska träningen med filosofi och meditation ut­ vecklades Hwa-Rang till en oövervinnerlig här. De blev fruktade av sina fiender för sitt mod. Hwa-Rang förde Shilla till många segrar när det lilla kungariket blev angripet av Koguryo eller Paekche. Hwa-Rang­ krigarnas framgångar med bl.a. sin kamp­ konst smittade också av sig på civilbefolkningen. Här ökade intresset för att träna och lära sig Soo Bak, vilket medverkade till att tiden under Yi-dynastin var en högt utvecklande period för kampkonst i allmänhet och Soo Bak i synnerhet.

Under den japanska ockupationen (1910- 1945) däremot, stod den koreanska kampkonsten i stort sett stilla. Under ockupationen förbjöd japanerna allt utövande av koreansk kampkonst. Japanernas ockupation ar också skuld till att många koreaner flydde till Kina och Manchuriet. Har mötte och studerade många av flyktingarna kinesiska kampkonster.

Efter 1945, då japanerna som en följd av nederlaget i andra världskriget drog sig tillbaka från Korea, blev det åter tillåtet att praktisera koreansk kampkonst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.